Ninja Tools

Language: JP EN DE FR
New Items
2019-12-13
364 users online
Item Name Level Description Gil Stock Rate
uchitake x99 0
10000 0 4.16224
uchitake 0
1000 0 0
tsurara x99 0
5000 0 4.74645
tsurara 0
100 0 0
kawahori-ogi x99 0
9450 0 3.71599
kawahori-ogi 0
31000 0 0
makibishi x99 0
10000 1 3.58975
makibishi 0
2700000 0 0
hiraishin x99 0
10000 0 4.91069
hiraishin 0
500 0 0
mizu-deppo x99 0
10000 1 2.95623
mizu-deppo 0
1000 0 0
shihei x99 0
4000 7 5.9244
shihei 0
200 3 0.0186332
jusatsu x99 0
10000 0 0.622676
jusatsu 0
5000 0 0
kaginawa x99 0
10000 0 3.2134
kaginawa 0
100 0 0
sairui-ran x99 0
10000 1 4.40328
sairui-ran 0
50 0 0
kodoku x99 0
15000 0 0.500017
kodoku 0
250 1 0
shinobi-tabi x99 0
20000 2 5.71598
shinobi-tabi 0
100 0 0.0133451
toolbag (uchitake) x12 0
100000 0 0.0192465
toolbag (uchitake) 0
2000 1 0.249287
toolbag (tsurara) x12 0
60000 0 0.0940109
toolbag (tsurara) 0
1500 1 0.291888
toolbag (kawahori-ogi) x12 0
90000 0 0.0580376
toolbag (kawahori-ogi) 0
3000 3 0.309405
toolbag (makibishi) x12 0
100000 0 0.0181139
toolbag (makibishi) 0
2000 3 0.269614
toolbag (hiraishin) x12 0
90000 0 0.0888034
toolbag (hiraishin) 0
2000 0 0.477446
toolbag (mizu-deppo) x12 0
90000 0 0.0370299
toolbag (mizu-deppo) 0
3000 0 0.458395
toolbag (shihei) x12 0
50000 7 5.80972
toolbag (shihei) 0
10000 1 2.44866
toolbag (jusatsu) x12 0
120000 0 0.0860817
toolbag (jusatsu) 0
8500 0 2.09723
toolbag (kaginawa) x12 0
80000 0 0.106903
toolbag (kaginawa) 0
4000 1 1.18788
toolbag (sairui-ran) x12 0
100000 0 0.356155
toolbag (sairui-ran) 0
5500 0 0.658737
toolbag (kodoku) x12 0
150000 0 0.0128435
toolbag (kodoku) 0
12500 0 0.343951
toolbag (shinobi-tabi) x12 0
90000 0 0.151066
toolbag (shinobi-tabi) 0
10000 0 0.480187
sanjaku-tenugui x99 0
9000 1 5.68533
sanjaku-tenugui 0
10000 0 0
toolbag (sanjaku-tenugui) x12 0
70000 0 0.192384
toolbag (sanjaku-tenugui) 0
5000 1 0.307515
soshi x99 0
20000 1 0.76061
soshi 0
0 0 0
toolbag (soshi) x12 0
90000 0 0
toolbag (soshi) 0
15000 0 0.0649221
jinko x99 0
10000 0 0.824939
jinko 0
24 0 0
kabenro x99 0
20000 0 0.510352
kabenro 0
46 0 0
mokujin x99 0
20000 0 1.29407
mokujin 0
3221 0 0
inoshishinofuda x99 0
30000 1 6.66584
inoshishinofuda 0
999 0 0
shikanofuda x99 0
30000 0 5.09409
shikanofuda 0
19000 0 0
chonofuda x99 0
30000 0 5.54883
chonofuda 0
58055 0 0
toolbag (kabenro) x12 0
120000 0 0
toolbag (kabenro) 0
20000 0 0.0861056
toolbag (jinko) x12 0
120000 0 0
toolbag (jinko) 0
10000 0 0.0914582
toolbag (mokujin) x12 0
80000 0 0
toolbag (mokujin) 0
5000 0 0.725754
toolbag (inoshishinofuda) x12 0
200000 0 2.67653
toolbag (inoshishinofuda) 0
30000 1 5.04482
toolbag (shikanofuda) x12 0
250000 0 2.03869
toolbag (shikanofuda) 0
30000 1 1.55463
toolbag (chonofuda) x12 0
250000 0 1.57856
toolbag (chonofuda) 0
30000 1 1.95148
ryuno x99 0
20000 0 0.773494
ryuno 0
1000 0 0
toolbag (ryuno) x12 0
0 0 0
toolbag (ryuno) 0
20000 1 0