Ninja Tools

Language: JP EN DE FR
New Items
2021-02-21
users online
Item Name Level Description Gil Stock Rate
uchitake x99 0
10000 2 4.11082
uchitake 0
10000000 0 0
tsurara x99 0
10000 3 5.24524
tsurara 0
10000000 0 0
kawahori-ogi x99 0
10000 1 3.44496
kawahori-ogi 0
20350000 1 0
makibishi x99 0
10000 2 4.10853
makibishi 0
14000010 0 0
hiraishin x99 0
5000 4 3.92069
hiraishin 0
20000000 1 0
mizu-deppo x99 0
5000 1 3.7402
mizu-deppo 0
12550010 0 0
shihei x99 0
20000 12 5.95424
shihei 0
1 7 0.0374127
jusatsu x99 0
5000 0 2.03985
jusatsu 0
1000 0 0
kaginawa x99 0
10000 0 2.67886
kaginawa 0
12000000 0 0
sairui-ran x99 0
30000 1 3.16767
sairui-ran 0
1000 0 0
kodoku x99 0
20000 0 0.503486
kodoku 0
17000000 1 0
shinobi-tabi x99 0
50000 0 4.82843
shinobi-tabi 0
10000 0 0.0197857
toolbag (uchitake) x12 0
200000 0 0.0247608
toolbag (uchitake) 0
4000 0 0.144821
toolbag (tsurara) x12 0
50000 0 0.078104
toolbag (tsurara) 0
1000 1 0.55161
toolbag (kawahori-ogi) x12 0
100000 0 0.0309685
toolbag (kawahori-ogi) 0
2000 5 0.210555
toolbag (makibishi) x12 0
80000 0 0.0291216
toolbag (makibishi) 0
3000 9 0.161687
toolbag (hiraishin) x12 0
60000 0 0.058015
toolbag (hiraishin) 0
2000 3 0.285071
toolbag (mizu-deppo) x12 0
80000 0 0.0345691
toolbag (mizu-deppo) 0
2000 2 0.329824
toolbag (shihei) x12 0
100000 0 5.94845
toolbag (shihei) 0
20000 2 3.44993
toolbag (jusatsu) x12 0
100000 1 0.0581073
toolbag (jusatsu) 0
10000 1 0.570256
toolbag (kaginawa) x12 0
60000 0 0.245211
toolbag (kaginawa) 0
10000 2 0.301553
toolbag (sairui-ran) x12 0
150000 1 0.147018
toolbag (sairui-ran) 0
10000 0 0.251329
toolbag (kodoku) x12 0
200000 0 0.0245591
toolbag (kodoku) 0
10000 2 0.0507137
toolbag (shinobi-tabi) x12 0
150000 0 0.101143
toolbag (shinobi-tabi) 0
30000 2 0.461078
sanjaku-tenugui x99 0
40000 1 4.87647
sanjaku-tenugui 0
2000 0 0.0418207
toolbag (sanjaku-tenugui) x12 0
150000 2 0.121329
toolbag (sanjaku-tenugui) 0
26000 0 0.461082
soshi x99 0
15000 1 0.742055
soshi 0
1 0 0
toolbag (soshi) x12 0
100000 0 0.0318021
toolbag (soshi) 0
10000 0 0.0704831
jinko x99 0
10000 0 0.963617
jinko 0
393 0 0
kabenro x99 0
40000 1 0.640765
kabenro 0
2 0 0
mokujin x99 0
20000 0 0.585018
mokujin 0
9380080 0 0
inoshishinofuda x99 0
50000 0 5.10416
inoshishinofuda 0
20000 1 0
shikanofuda x99 0
50000 0 4.56241
shikanofuda 0
30000 0 0
chonofuda x99 0
50000 1 4.57085
chonofuda 0
1000 1 0
toolbag (kabenro) x12 0
150000 0 0
toolbag (kabenro) 0
20000 3 0.120705
toolbag (jinko) x12 0
11000 0 0
toolbag (jinko) 0
10000 2 0.0661774
toolbag (mokujin) x12 0
300000 0 0
toolbag (mokujin) 0
10000 3 0.443459
toolbag (inoshishinofuda) x12 0
270000 2 1.67533
toolbag (inoshishinofuda) 0
50000 2 1.68947
toolbag (shikanofuda) x12 0
300000 1 1.08087
toolbag (shikanofuda) 0
40000 3 1.21409
toolbag (chonofuda) x12 0
250000 1 1.40364
toolbag (chonofuda) 0
40000 3 1.29669
ryuno x99 0
50000 0 0.870524
ryuno 0
1000 0 0
toolbag (ryuno) x12 0
0 0 0
toolbag (ryuno) 0
50000 2 0