FFXIAH.com

Language: JP EN DE FR
New Items
2019-10-10
users online
Item Sets » id:344604
NIN Macc 12/2016 - Herculean: Macc Andartia: Macc
Item Name AH Price Stock
Mummu Jacket +2
Stikini Ring +1 32500000 2
Hachiya Hatsu. +3
Yamarang
Hachiya Kyahan +3
Gwati Earring
Digni. Earring
Sanctity Necklace
Eschan Stone
Andartia's Mantle
Stikini Ring +1 32500000 2
Mummu Wrists +2
Mummu Kecks +2
Count: 13 (65000000 Gil)
equipment_macros
input /equip body "Mummu Jacket +2";
input /equip ring1 "Stikini Ring +1";
input /equip head "Hachiya Hatsu. +3";
input /equip ammo "Yamarang";
input /equip feet "Hachiya Kyahan +3";
input /equip ear1 "Gwati Earring";
input /equip ear2 "Digni. Earring";
input /equip neck "Sanctity Necklace";
input /equip waist "Eschan Stone";
input /equip back "Andartia's Mantle";
input /equip ring2 "Stikini Ring +1";
input /equip hands "Mummu Wrists +2";
input /equip legs "Mummu Kecks +2";
Gearswap Set
sets["NIN Macc 12/2016"] = {
  ammo="Yamarang",
  head="Hachiya Hatsu. +3",
  neck="Sanctity Necklace",
  ear1="Gwati Earring",
  ear2="Digni. Earring",
  body="Mummu Jacket +2",
  hands="Mummu Wrists +2",
  ring1="Stikini Ring +1",
  ring2="Stikini Ring +1",
  back="Andartia's Mantle",
  waist="Eschan Stone",
  legs="Mummu Kecks +2",
  feet="Hachiya Kyahan +3"
}
BBCode